Flash Player Yüklemek Için tiklayin

Flash Player Yüklemek Için tiklayin

 

 

YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ

I-                 YABANCIDAN İSTENİLEN BELGELER

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,

 • Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı,  (Yabancı Personel Bildirim formu ek1)

 • Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Pasaport sureti,

 • Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Diploma sureti,

 • Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi,
  (İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre
  içerisinde yapılması zorunludur)

 • Özgeçmiş ( özgeçmiş formatı ek2)

 • Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için:

 • İş mukavelesi,

 • Döviz gelirlerine ait belgeler,

 • Bonservisler
  (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç),
   

Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden  yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak

    Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p
    maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik
    Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
*  Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki
    meslek örgütüne üye olduğuna ve  “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin
    son altı ay içinde alınmış belge,
*  Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım
    belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
*  Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik
    tedrisat amacıyla uzman olarak  hizmet sunması ya da  kamu kurum ve
    kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza
    yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe
    münhasır kalmayı öngören taahhütname ibraz etmesi gerekmektedir.
     
II-YABANCI PERSONEL İSTİHDAM EDECEK KURUM/KURULUŞTAN İSTENİLEN BELGELER


*  Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
*  Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
*  Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını
    gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
*  Yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum
    Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,
*  Turizm kuruluşlarının istihdam edecekleri idari personel için varsa Turizm
    Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,
*  Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı
    kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları
    işi yüklendiklerini tevsik eden belge,
*  Mühendislik, mimarlık,  müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı
    uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk
    mühendis/mimar/şehir
    plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan
    sözleşme örneği.

B- BAŞVURUYA EK BELGELER

*  Yabancı, ortak temsilcisi ya da  kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili
    makamlardan onaylı işverenince verilen belge,
*  Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,
*  Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
*  Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı
    sureti,
*  Türk soylu olduğuna ilişkin belge,
*  Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,
*  Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.

Yurt içinden :

Türkiye'de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az altı ay süreli ikamet izni almış olan yabancıların, bu süre içerisinde çalışma izni almak üzere Bakanlığımıza başvurmaları gerekir. 

Yurt dışından :

Yurt dışından başvuru yapacak  yabancıların çalışma izin başvurularını Türkiye'nin dış temsilciliklerine yapmaları gerekmektedir.

 Süreli Çalışma İzni

 - Türkiye’de çalışmak üzere gelen yabancının eş ve bakmakla  yükümlü olduğu çocuklarının çalışma izni talebinde bulunmaları durumunda, yabancı ile birlikte en az beş yıl süreyle kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olduklarını kanıtlayan emniyet makamlarından alınan belge,

 Süresiz Çalışma İzni

 - Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan emniyet makamlarından alınan belge,

- Yabancının toplam altı yıllık kanuni çalışmasının bulunması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan ilgili mercilerden alınan belge,

- Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi. 

Bağımsız Çalışma İzni

- Yabancının geldiği ülkeden alacağı vergi sicil belgesi,

- Yabancının icra etmeyi arzuladığı faaliyete yönelik bilimsel, teknik veya mesleki eğitimi olduğunu ispatlayan belgeler,

- Mühendis, mimar ve şehir plancısı yabancının icra etmeyi arzuladığı faaliyete yönelik akademik ve mesleki yeterliliği olduğunu kanıtlayan yetkili mercilerden alınmış belgeler,

- Yabancının en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan emniyet makamlarından alınan belge,

- Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde istenilebileceği belirtilen belgeler

 İstisnai Çalışma İzni

- Yabancıların Kanunun 8 inci maddesinde sayılan statülerini kanıtlayan belgeler,

- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,

- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti

NOT 1 - Ayrı firma başvuruları, ilk başvuru gibi ele alınacağından, aynı form ve belgelerle yeniden müracaatta bulunulacaktır. Ayrıca, daha önce çalışılan tüzel kişilikten alınacak ilişik kesilmesine ilişkin yazı başvuruya eklenecektir.

NOT 2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gerek görülmesi halinde yukarıda belirtilen tüm belgelerin yanı sıra ek belge talebinde bulunabilir.

NOT 3- Başvuru için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca istenilen evrakların tümü noter onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte iletilecektir. Bu şekilde iletilmeyen bilgi ve evraklar olması halinde başvuru işleme alınmayacak ve iade edilecektir.

 Çalışma İzni Başvurusu

Yurt içinden çalışma izin talebinde bulunabilmek için; yabancı şahsın Emniyet makamlarınca verilmiş bulunan ve en az altı ay süreli ikamet tezkeresinin bulunması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılmış olması gerekmektedir. Öğrenim amacıyla verilmiş ikamet tezkereleri kabul edilmemektedir.

En az altı ay süreli geçerli ikamet tezkeresi bulunmayan yabancılar, yurt dışından çalışma izni için başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Ancak bu başvuruyu müteakip en geç üç işgünü içinde başvuru için istenilen tüm bilgi ve belgelere ait müracaat dosyasının (ilgili işverenlikçe) Bakanlığımıza teslimi gerekmektedir.

Eksik Belge

 Başvuruya esas nitelikteki evrakların eksik olduğu tespit edilen başvuru dosyaları derhal işlem dışı bırakılarak dosya iade işlemi yapılmakta, gerektiğinde ya da tekrar aynı şekilde başvuru yapıldığında talep reddedilmektedir.

Elden eksik evrak alımı yasaktır. Eksik evraklar bir dilekçe ekinde Bakanlığımız Genel Evrak servisine teslim edilecektir.

 Yabancı Personel Başvuru Formu

 Yabancı Personel Başvuru Formunda yer alan bütün alanlar mutlaka doldurulacaktır. Yabancı personel ya da firmaya uygun olmadığı için cevaplanamayacak sorular için de sorunun neden boş bırakıldığı cevap kısmına yazılacaktır. Örneğin yabancı şahıs şirket ortağı ise ve aylık ücret almıyorsa; Ücret kısmına: “Şirket Ortağı” açıklaması yazılacaktır.

Çalışma izin başvurusunda bulunulan Şirkette görev yapan Türk ve yabancı tüm personelin SSK veya Bağ-Kur kayıtlılık durumunu gösterir son aya ait prim bordrosunun ibrazı zorunludur.

Başvuru formunda yabancıya ödeneceği beyan edilen ücret miktarının yabancının meslek, kariyer ve yapacağı görev ile bağdaşır seviyede olması gerekmektedir. Yabancıya Meslek ve göreviyle uyumlu olmayan bir ücret ödeneceğinin beyan edilmesi durumunda çalışma izin talebinin reddi söz konusu olabilmektedir.

Sadece Yabancı Personel Başvuru Formu 4 nüsha olarak doldurulacak olup, diğer tüm belgeler sadece birer adet konulacaktır.

 Ek Belgeler

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen tüm çalışma izinleri yabancının statüsüne göre SSK veya Bağ-Kur Genel Müdürlüklerimize bildirilmekte olup, işverenlikçe yabancıya ödeneceği beyan edilen ücret miktarı da ayrıca bu bildirimlerde yer almaktadır.

Şirket ortağı olan yabancıların çalışma izin başvurularında da tamamen aynı prosedür izlenecektir. Ancak değerlendirme için yabancının şirket ortağı olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ibrazı gerekmektedir.

Şirket ortağı sıfatıyla yapılacak çalışma izni (İlk) başvurularında yabancıya ait Bağ-Kur kayıt belgesi Bakanlığımıza ibraz edilecektir.

Şirket ortağı sıfatıyla yapılacak çalışma izni uzatma başvurularında yabancıya ait Bağ-Kur kayıt belgesiyle birlikte Prim Borcunun da bulunmadığına dair Bağ-Kur’dan alınacak yazı aslı da ibraz edilecektir.

Başvuru dosyası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına hitaplı çalışma izni talep dilekçesi en üstte olacak şekilde hazırlanmalıdır. Talep dilekçesinde ekte sunulan belgelerin neler olduğu sıra numarası da yazılarak tek tek belirtilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında değerlendirme işleminin daha sağlıklı ve süratli olabilmesini teminen ibraz edilen tüm belgeler sol kenarından delindikten sonra yarım kapak bir karton dosyaya takılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Genel Evrakına teslim edilmelidir. Naylon torba zarf içinde evrak teslim edilmemelidir.

29 Ağustos 2003 tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ekinde de belirtildiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerek görülmesi halinde yukarıda belirtilen tüm belgelerin yanı sıra ek belge talebinde bulunabilir.

Önemli Hususlar

İkamet tezkerelerinin Noter onaylı Asıl (Islak kaşeli) suretlerinin ibrazı zorunludur. Ayrıca diploma ve pasaportun da Türkçe tercümeli ve Noter onaylı olarak verilmesi, pasaportun geçerlilik süresinin sona ermemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Yabancıların icra edemeyecekleri mesleklerle ilgili çalışma izin müracaatları değerlendirmeye alınmamaktadır. Örnek olarak; tıp doktorluğu, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık gibi meslekler kanunlarla sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş olduğu için yabancıların bu meslekleri icra etmek üzere çalışma izni başvurusunda bulunmamaları gerekmektedir. Ancak uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. temsilciliklerinden alınmış “Türk soyluluk” belgesi bulunanların müracaatları değerlendirmeye alınabilmektedir.

Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesinin ibrazı zorunludur.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Turizm İşletmelerince herhangi bir yabancı için ilk kez yapılacak çalışma izin başvurularında anılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak görüş için; Başvuru formu, diploma, bonservis, iş sözleşmesi, döviz gelirlerine ait belgelerin bir adet fazla konulması işlem süresini kısaltacaktır.

Belgeli Turizm İşletmelerince yapılacak çalışma izin başvurularında İşletmenin bozdurmuş olduğu en az 40.000 ABD Doları veya muadili dövize ilişkin belge (Asıl) ibraz edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için... 
(212) 660 96 57 / 466 33 28 numaraları arayınız.

 

 Copyright © 2007-2009 A KALITE PROFESYONEL DANISMANLIK
Tasarım : A KALITE


Flash Player Yüklemek Için tiklayin
MENU

HELİKS DNA TEKNOLOJİLERİ BÜNYESİNDE 13485 STANDARDINA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARA DENETİM BAŞARI İLE SONUÇLANMIŞTIR.

HNT YAPI BÜNYESİNDE ISO 9001 VE ISO 14001 ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR.

MYLASER MEKANIK TE ISO 9001:2008 DENETİMERİ BASARIYLA TAMAMLANIP SERTİFİKASI KENDİLERİNE TESLİM EDİLMİŞTİR.

MARCA MAKİNA AŞ KAPASİTE RAPORU VE SANAYİ SİCİL BELGELERİNİ TESLİM ALDI

RODAŞ TEKSTİL BUNYESINDE ISO 9001:2008 KALITE YONETIM SISTEMI DENETİMİ BASARIYLA TAMAMLANDI

ZİNDE LAB SAĞLIK HİZMETLERİ 13485:2003 BELGESİNİ A KALİTEDEN TESLİM ALDI

SIVEREK TIP MERKEZİNDE YAPILAN DENETİM SONUCU ISO 9001:2008 KALITE YONETIM SISTEMI BELGESİ İPTAL EDİLMİŞTİR.

ZONGULDAK TAŞCIOĞLU TARIM BUNYESİNDE ISO 9001:2008 KALITE YONETIM SISTEMI CALISMALARI BASLATILDI

JOKER OTOMATIK KAPI SISTEMLERI BUNYESINDE ISO 9001:2008 KALITE YONETIM SISTEMI CALISMALARI BASLATILDI

TASKIN ZAHIRE LTD' DE YAPILAN DENETİM SONUCU ISO 9001:2008 KALITE YONETIM SISTEMI BELGESİ İPTAL EDİLMİŞTİR.

ERSI GIDA LTD GOKCEADA' DA ISO 9001:2000, ISO 14001 VE ISO 22000 BELGELERİNİ TESLİM ALDI

OZISMAK ISTIF MAKINALARI LTD YERLİ MALI BELGESİ KAPASİTE RAPORU VE SANAYİ SİCİL BELGELERİNİ TESLİM ALDI

AKALIN MUZIK LTD - ISTANBUL ISO 9001:2000 DENETIMINI BASARIYLA TAMAMLAYIP BELGE ALMAYA HAK KAZANMISTIR.

MIMTAS MIMARLIK LTD -ÇANAKKALE ISO 9001:2000 KALITE YONETIM SISTEMI BELGESINI AKALITEDEN TESLIM ALDI.

TERMO ISI SİSTEMLERİ TİC.VE SAN A.Ş. ISO 14001 KALITE BELGESINI AKALITE' DEN TESLIM ALDI

ANKİRA ELEKTRONİK LTD ISO 9001:2000 KALITE YONETIM SISTEMI BELGESİNI AKALITEDEN ALDI

GOKER TARIM DA BELGELENDIRME BASARIYLA SONUCLANDI

MENU

 

 
iso 9001, iso 14001, ohas 18001, a kalite, haccp gıda güvenliği, kalite standar belgelendirme, iso 9001 logosu, iso 9001 denir,iso 9001 nedir iso 9002 iso 9001 belgesi iso 9001 logosu iso 9001 nasıl alınır tse ohsas 18001 belgelendirme ıso9001 ıso iso belgesi danışmanlık kalite belgesi kalite kalite belgeleriiso kalite tse belgesi kalite yönetimi iletişimhaccp belgesi kalite sistemleri marka tescil ce belgelendirmeiso 22000 danışmanlık hizmetlerikalite yönetim sistemi ce belgesiıso 14001 ce markalama referanslareğitim ıso 9000 çevremarka kalite eğitim kalite yönetim marka tescilidenetim tasarım tescili medikalkalite yönetim sistemleri kalite türkak toplam kalite ohsas barkod haccptse iso 14001 hakkımızdaiso 16949 patent tesciliohsas 18001 ce işareti9001 iso 9000 iso 18001 iso 22000 akalite 18001 tse garanti belgesi

Bugün;
47 Ziyaretçi
94 Gösterim
Dün;
102 Ziyaretçi
204 Gösterim
Toplam;
Ziyaretçi  
: 459.014
Gösterim
: 894.404